Baza wiedzy

Narzut na pakiet z względu na rodzaj ramki

W tym artykule postaram się objaśnić jak ustawić dopłatę w pakiecie z względu na rodzaj ramki.
Tworzymy nowy skrypt wyceny pakietu (Szklenia -> skrypty pakietów).

Select Case NumerArtykulWarstwy(2) 'pierwsza ramka

 Case "16 Ciepła" 'Rodzaj ramki z technologii
  NarzutProc 10 'Narzut za rodzaj ramki

 Case "16 SuperCiepła" 'Drugi przypadek
  NarzutProc 20
End Select

lub

liczba_komor = Wlasnosc(IlKomor)
powierzchnia = Wlasnosc(PoleProstOpis) 'pole powierzchni prostokąta 
opisanego

wynik = 0.0

For warstwa = 2 To liczba_komor * 2 Step 2
   wynik = powierzchnia * CenaDlaWarstwy (warstwa)

Next

If wynik <> 0.0 Then NarzutKwotowy wynik * liczba_komor ,"PLN"

lub z względu na kod koloru

liczba_komor = Wlasnosc(IlKomor)
powierzchnia = Wlasnosc(PoleProstOpis)
wynik = 0.0
NarzutZaKolor=0


Select Case KodKoloruRamek 
 Case "01"
  NarzutZaKolor=20

 Case "02"
 NarzutZaKolor=30
End Select

Komunikat NarzutZaKolor

For warstwa = 2 To liczba_komor * 2 Step 2
  wynik = powierzchnia * NarzutZaKolor
Next

If wynik <> 0.0 Then NarzutKwotowy wynik * liczba_komor ,"PLN"

Oczywiście można w skrypcie uwzględnić też kolejną ramkę (NumerArtykulWarstwy(4)).
Po napisaniu odpowiedniego dla nas skryptu wystarczy go podpiąć w pakietach na których ma działać (w zakładce Wycena -> Skrypt Narzutów.)

Należy pamiętać, aby zezwolić w pakiecie na wymianę ramki o określonej szerokości, pozwoli to nam na zmniejszenie ilości pakietów o połowę.